31 Μαΐου 2024

Προμήθεια και τοποθέτηση αγώγιμου δαπέδου

Προμήθεια και τοποθέτηση αγώγιμου δαπέδου

Κατηγορία:  
31 Μαΐου 2024

Έλεγχος και μέτρηση αγώγιμου δαπέδου στα χειρουργεία

Έλεγχος και μέτρηση αγώγιμου δαπέδου

Κατηγορία:  
31 Μαΐου 2024

Εγκατάσταση Ιατρικών Αερίων

Εγκατάσταση Ιατρικών Αερίων

Κατηγορία:  
30 Μαΐου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/2024

Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» (CPV: 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα) ετήσιας Π/Υ δαπάνης 1.999.801,29 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 2.416.864,52 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική Π/Υ δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 5.999.403,87 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 7.250.593,56 €.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) με Σ.Α.: 352381, προσβάσιμη  από την Πέμπτη 30-05-2024.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: Πέμπτη 04-07-2024 23:59:59.

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

87-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014852325

 

30 Μαΐου 2024

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΥΠΠΑ-ΑΡ. ΑΠΟΦ 740-11-04-2024

Κατηγορία:  
30 Μαΐου 2024

Κεντρική πλακέτα αεροσυμπιεστή

Κεντρική πλακέτα αεροσυμπιεστή

Κατηγορία:  
29 Μαΐου 2024

86/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 352448) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» (CPV 98315000-4) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρεία Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 01-03-2021 σύμβαση, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 109/2020 Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (102974) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 125.241,83€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 155.299,87€, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προκύπτει σύμφωνα με την από 30-11-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ 86-2024_24PROC014843785

ΕΕΕΣ 86-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ 86-2024

 

29 Μαΐου 2024

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ NELLCOR

SKMBT_50124052907411

Κατηγορία:  
29 Μαΐου 2024

Χρωματισμός και αποκατάσταση της πρόσοψης του Κτηρίου Γ

Χρωματισμός και αποκατάσταση της πρόσοψης του Κτηρίου Γ

Κατηγορία:  
29 Μαΐου 2024

Καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος για monitor CREATIVE MEDICAL

SKMBT_50124052907411

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο