Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας

email: qre-1@ippokratio.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα και αποστολή της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» είναι η συνεχής βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών με στρατηγικό στόχο τη διαχρονική ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, βασιζόμενη στο δυναμικό του προσωπικού της, δεσμεύεται για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και εγγυάται:

 1. την παροχή Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Υγείας,
 2. την τήρηση Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας των ασθενών,
 3. τη Συνεχή Εκπαίδευση και Αξιολόγηση όλου του προσωπικού,
 4. την Εκπαίδευση των φοιτητών των ιατρικών σχολών του ΑΠΘ και άλλων συναφών τμημάτων,
 5. την ανάπτυξη και προαγωγή της Έρευνας στον τομέα της Υγείας,
 6. τη συνεργασία με τους φορείς της υγειονομικής περιφέρειας,
 7. την εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης,
 8. την έμφαση στις Πιστοποιημένες Διαδικασίες και
 9. τη Διαχείριση των Κινδύνων, παράλληλα με τον εντοπισμό των Ευκαιριών.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξασφαλίζει τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα τμήματά του, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διεργασιών, την τεκμηριωμένη αναθεώρησή τους, καθώς και την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(.pdf)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του νοσοκομείου.
 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας.
 3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

 1. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, που έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου, καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του και πιο συγκεκριμένα:

α. η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου,

β. η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας,

γ. η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία,

δ. ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,

ε. η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας,

στ. η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου,

ζ. η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης – Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους,

η. η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων, καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα,

θ. η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς και ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη,

ι. η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο,

ια. η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση για Επιτροπή Ποιότητας

Παρουσίαση Ακαδημίας Δασκάλων

τεπεσε-γεπ