Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3485 Β 31.12.2012) που αναφέρεται στη διάκριση των Υπηρεσιών  που το απαρτίζουν, το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση και υπάγεται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Οργανόγραμμα
Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας
Γραφείο Έρευνας
Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Σκοπός
Άμεσες Μελλοντικές Δράσεις
Εγκύκλιοι
Έγγραφα – Ερωτηματολόγια

 

Οργανόγραμμα

τεπεσε-οργανογραμμαΑυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
email: qre@ippokratio.gr
Προϊστάμενος Τμήματος: Κων/νος Βελίκος
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 31 2300 & 2313 31 2690
Fax: 2313 31 2313
email: pqre@ippokratio.gr

Ειδικότερα, στο άρθρο 14 (ΦΕΚ 3485/Β/31.12.2012) του Οργανισμού του Νοσοκομείου αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, ως εξής:

Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας

email: qre-1@ippokratio.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όραμα και αποστολή της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» είναι η συνεχής βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών με στρατηγικό στόχο τη διαχρονική ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, βασιζόμενη στο δυναμικό του προσωπικού της, δεσμεύεται για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και εγγυάται:

 1. την παροχή Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Υγείας,
 2. την τήρηση Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας των ασθενών,
 3. τη Συνεχή Εκπαίδευση και Αξιολόγηση όλου του προσωπικού,
 4. την Εκπαίδευση των φοιτητών των ιατρικών σχολών του ΑΠΘ και άλλων συναφών τμημάτων,
 5. την ανάπτυξη και προαγωγή της Έρευνας στον τομέα της Υγείας,
 6. τη συνεργασία με τους φορείς της υγειονομικής περιφέρειας,
 7. την εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης,
 8. την έμφαση στις Πιστοποιημένες Διαδικασίες και
 9. τη Διαχείριση των Κινδύνων, παράλληλα με τον εντοπισμό των Ευκαιριών.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξασφαλίζει τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα τμήματά του, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διεργασιών, την τεκμηριωμένη αναθεώρησή τους, καθώς και την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(.pdf)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του νοσοκομείου.
 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας.
 3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

 1. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, που έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου, καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του και πιο συγκεκριμένα:

α. η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου,

β. η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας,

γ. η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία,

δ. ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,

ε. η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας,

στ. η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου,

ζ. η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης – Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους,

η. η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων, καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα,

θ. η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς και ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη,

ι. η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο,

ια. η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση για Επιτροπή Ποιότητας

Παρουσίαση Ακαδημίας Δασκάλων

τεπεσε-γεπ

Γραφείο Έρευνας

email: qre-2@ippokratio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, ολοκληρωμένου σχεδιασμού των ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

ιγ. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιδ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Η εκπόνηση των διαδικασιών για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της τήρηση του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ιε. Η ευθύνη παρακολούθησης, σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Έγγραφα που αφορούν τα δικαιολογητικά κατάθεσης φακέλου κλινικής μελέτης :

τεπεσε-γε

Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

email: qre-3@ippokratio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Οργανισμό και τους υποστηρικτικούς Νόμους, έχει ως περιεχόμενο λειτουργίας τα εξής:

 1. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.

Δικαιολογητικά για την Πρόσληψη Ασκούμενων

Δήλωση προσωπικών στοιχείων

Αίτηση αποδοχής πρακτικής άσκησης ΙΕΚ

Αίτηση Βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής

 1. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
 2. Την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
 3. Την ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της τήρησης του σχετικού αρχείου και των εκπαιδευτικών δράσεων.
 4. Την ευθύνη προβολής της εκπαιδευτικής κίνησης του Νοσοκομείου.τεπεσε-γσε

 

 • 2018-10-03 090256 (ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2018-2019 Α΄περιόδου)

Σκοπός

Στόχος του Τμήματος είναι η στρατηγική εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συνάδουν με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών του νοσοκομείου. Οι ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής αφορούν καταρχάς την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, τις προληπτικές δράσεις, την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου των εφαρμοζόμενων συστημάτων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, την πιστοποίηση των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου, τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Άμεσες Μελλοντικές Δράσεις

Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση εγγράφων, καθώς και για τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με τα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου. Βελτίωση διαδικασίας ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και των επισκεπτών. Εσωτερικοί έλεγχοι της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας στο νοσοκομείο. Ερωτηματολόγια και έρευνα ικανοποίησης των χρηστών Υπηρεσιών Υγείας.

ο-κυκλος-του-deming

Εγκύκλιοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ-28-6-2011

΄Εγγραφο προς 45 Νοσ. για την αποστολή της 2ης Τρίμηνης Αναφοράς-24-6-2011 Αρ.Γ.Π. οικ. 77187/7 -7-2011 (ΘΕΜΑ: «2η Τρίμηνη Αναφορά των Επιτροπών Ποιότητας στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα τετρακοσίων (400) κλινών και άνω».)

΄Εγγραφο προς Νοσ. για Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών–5-11 Αρ.Γ.Π. οικ. 53809/13 -5-2011 (ΘΕΜΑ: «Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Ασθενών».)

΄Εγγραφο προς 45 Νοσ. για τη λειτουργία των Επιτροπών Ποιότητας-1-2-2011 Αρ.Γ.Π. οικ. 11980/1-2-2011 (ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Επιτροπών Ποιότητας στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα τετρακοσίων (400) κλινών και άνω, καθώς και λοιπών Νοσοκομείων».)

΄Εγγραφο προς τις ΥΠΕ για Συντονιστή Ποιότητας-24-12-2010 Αρ.Γ.Π. οικ. 162857/24 -12- 2010 (ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δημιουργία Δικτύου Ποιότητας».)

Συμπληρωματική εγκύκλιος για συγκρότηση Επιτροπών Ποιότητας-11-2010 Αρ.Γ.Π. οικ. 140077/10-11- 2010 (ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών Ποιότητας στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα τετρακοσίων (400) κλινών και άνω, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 8, του Ν. 3868/31-7-2010 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α΄./3-8-2010), σε συνδυασμό με την παρ. 8, περ. 1 και 21, του άρθρου 7, του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄./4-4-2005».)

Εγκύκλιος Εφαρμογής δράσεων ποιότητας-6-10-2010 Αρ. Γ.Π. οικ. 123566/6 – 10- 2010 (ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».)


Έγγραφα – Ερωτηματολόγια