20 Μαρτίου 2024

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας, ήτοι και την 22-05-2018 θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

  1. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  2. ΦΕΚ 1736/Β/6-5-2020
  3. ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018
  4. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών
  5. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ
  6. Πίνακας 1:  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΙΔΙΩΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΣΤΗ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-20.3.2024
  7. Πίνακας 2:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 5-2023
  8. Υπεύθυνη Δήλωση
12 Μαρτίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ3Ρ8469067-863)

[10532-29.02.2024] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ψ3Ρ8469067-863)

6 Μαρτίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ8ΑΚ469067-4ΒΘ)

10532-29.02.2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ8ΑΚ469067-4ΒΘ

5 Μαρτίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΔΑ: Ψ3Ρ8469067-863

Ψ3Ρ8469067-863Ν ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

20 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20240220.pdf

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.pdf

16 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

29 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΒ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.pdf

15 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[2023-12-15] (56845)Πρόσκληση για Μπλοκάκι 2 ειδικότητες (6ΓΨΙ469067-ΜΞΓ)

12 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΒ΄(ΚΩΔ. 4.39 & 4.40) – ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf

11 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.38 – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ – ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο