2 Ιουλίου 2024

105-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LASER ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 8η/28.03.2024 (θέμα 60ο) τακτική συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΨΟ22469067-ΜΜΥ) και της υπάριθμ.: 3377/2024 (ΑΔΑ: 9ΤΤΙ469067-Φ3Α) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια  για ένα έτος: α) -50- τμχ. Οπτικών ινών laser μίας και πολλαπλών χρήσεων, διαφόρων διαμέτρων,  με παραχώρηση ως συνοδό εξοπλισμό  γεννήτριας ‘’HOLMIUM yag laser’’ και β) -35- τμχ. εύκαμπτων βιντεοουρητηροσκόπιων μιας χρήσης, με παραχώρηση ως συνοδό εξοπλισμό φορητή μονάδα (monitor), για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.575,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 78.833,00 με Φ.Π.Α. 24% (30.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. για τις οπτικές ίνες  και 33.075,00€ χωρίς Φ.Π.Α. για τα εύκαμπτα βιντεοουρητηροσκόπια), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Σ.Α.:354396, η οποία είναι προσβάσιμη  από Τρίτη 02.07.2024

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr

ΕΣΗΔΗΣ

35 43 96

ΤΡΙΤΗ

02-07-2024

ΤΡΙΤΗ

02-07-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-07-2024

ΤΡΙΤΗ

23-07-2024

10:00 πμ

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 23-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, πληροφορίες Ευθμία Παπδοπούλου, τηλ.2313312284
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 105-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 24PROC015047457
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 105-2024              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ     espd-request-v2 (5)  

2 Ιουλίου 2024

101/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 101/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 48800000-6, 30234500-3, 48510000-6, 30237100-0, 30233152-1, 30233180-6), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.846,77€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 25.850,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

24PROC015046861 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 101_2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο