ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

47/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
19 Μαρτίου 2024
∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των ΤεχνικώνΠροδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7)
21 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο