20 Μαρτίου 2024

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

 • Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
 • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας, ήτοι και την 22-05-2018 θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

 1. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
 2. ΦΕΚ 1736/Β/6-5-2020
 3. ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018
 4. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών
 5. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ
 6. Πίνακας 1:  ΠΙΝΑΚΑΣ-ΙΔΙΩΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΣΤΗ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-20.3.2024
 7. Πίνακας 2:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 5-2023
 8. Υπεύθυνη Δήλωση
12 Μαρτίου 2024

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Κατηγορία:  
12 Μαρτίου 2024

ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

Κατηγορία:  
6 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6001521 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027

Θέμα: Κωδικός ΟΠΣ: 6001521
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2023ΕΠ00870036 και 2020ΕΠ00810053
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 5.315.355,20 €.

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 48 ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για διάφορες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου. Από αυτά, έντεκα (11) είδη προορίζονται για τους χώρους των χειρουργείων, εννέα (9) είδη σε Μονάδες Παίδων, Νεογνών, Καρδιολογική, έξι (6) είδη στο Ακτινολογικό, και είκοσι δύο (22) είδη σε διαφορές κλινικές του Νοσοκομείου, ώστε να υποστηρίξουν σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους όπως αρμόζει σε ένα τριτοβάθμιο και εκπαιδευτικό Νοσοκομείο.

Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Για την πρωτοβάθμια υγεία:

o    Ενας (1) υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός 4D με διοισοφάγειο κεφαλή
o    Μία (1) τομογραφία οπτικού νεύρου (ΟCT)
o    Mία (1) οστική πυκνότητα
o    Ένας (1) πλήρης πύργος ΩΡΛ
o    Ένας (1) υπερηχοτομογράφος παίδων
o    Πέντε (5) φορητά ακτινολογικά
o    Ένας (1) ουρολογικός υπέρηχος
o    Ένας (1) ακτινολογικός υπερηχοτομογράφος 3D τεσσάρων κεφαλών
o    Δύο (2) γυναικολογικοί υπερηχοτομογράφοι 3D
o    Δύο (2) οδοντριατρικές έδρες με ακτινολογικό και συνοδό εξοπλισμό
o    Ένα (1) ψηφιακό ακτινολογικό οροφής για το ΤΕΠ
o    Ένα (1) ψηφιακό ακτινοσκοπικό – ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο
o    Ένας (1) φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος
o    Δύο (2) φορητοί υπερηχοτομογράφοι νεογνών

 • Για την δευτεροβάθμια υγεία:

o    Τέσσερα (4) αναισθησιολογικά μηχανήματα
o    Δύο (2) αναισθησιολογικά συγκροτήματα υψηλών δυνατοτήτων
o    Δέκα (10) κλίνες καρδιολογική μονάδας
o    Μία (1) τηλεμετρία
o    Τέσσερις (4) νεογνικοί αναπνευστήρες
o    Δύο (2) συσκευές ΝΟ (μονοξείδιο του αζώτου)
o    Τρείς (3) χειρουργικές γυναικολογικές τράπεζες
o    Δώδεκα (12) χειρουργικές τράπεζες με μία αποσπώμενη επιφάνεια
o    Ένα (1) σύστημα αγκίστρων για χειρουργικές επεμβάσεις στα Μ&Γ χειρουργεία
o    Οκτώ (8) παιδιατρικοί αναπνευστήρες
o    Ένας (1) κεντρικός σταθμός με οκτώ (8) μόνιτορ για την ΜΕΘ Παίδων
o    Τρείς (3) διπολικές διαθερμίες
o    Τρείς (3) θερμοκυκλοποιητές
o    Ένα (1) laser Ndyag γυναικολογικό για τα Μ&Γ χειρουργεία
o    Ένα (1) χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ
o    Τρείς (3) φορητοί αναπνευστήρες
o    Ένα (1) διπολικό σύστημα επεμβατικής υστεροσκόπησης
o    Μία (1) συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης cardiohelp (ecmo)
o    Ένα (1) laser οφθαλμολογικό YAG
o    Δύο (2) βαθιές κατάψυξες – 80 (350 lt)
o    Αντικατάσταση ενός (1) συγκροτήματος μηχανημάτων στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα-κενού
o    Δύο (2) επιδαπέδια πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων για την κεντρική αποστείρωση
o    Ένα (1) MRI αναισθησιολογικό για το τμήμα μαγνητικού τομογράφου
o    Ένα (1) σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης
o    Ένα (1) laser παραγωγής ακτινοβολίας μήκους κύματος 532/755/1064 nm και 585/1064 nm
o    Ένα (1) μηχάνημα pulsed dye – Nd Yag laser
o    Ένας (1) αυτόματος μικροτόμος
o    Μία (1) ιστοκινέτα 120 δειγμάτων
o    Ένας (1) κρυοστάτης
o    Ένα (1) εργαστηριακό μικροσκόπιο φθορισμού με ψηφιακό σύστημα σύνθεσης πλακιδίων
o    Ένας (1) ηλεκτρομιογράφος με πρόκλητα δυναμικά
o    Ένας (1) βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος
o    Ένας (1) ενδοσκοπικός πύργος για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
o    Ένας (1) ενδοσκοπικός πύργος για την Δ’ Παθολογική

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΕΛΡ7ΛΛ-0Υ8)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σοφία Πασχαλίδου (Τηλ.: 2313 312 232)

Απόφαση_6001521

Κατηγορία:  
20 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20240220.pdf

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.pdf

24 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κατηγορία:  
22 Ιανουαρίου 2024

13/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13/2024

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΔΝΘ (CPV: 85312320-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: m.siameti@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Σιαμέτη.

13-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24PROC014151249

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13-2024

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25

19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22.01.2024 ΕΩΣ 26.01.2024 (ΕΝΗΜ. 19.01.2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 13/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 13/2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΔΝΘ (CPV: 85312320-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Σιαμέτη.

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία «PUBLIC AUDIT SERVISES EE,

προκειμένου να καταθέσει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

13-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24PROC014151249

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25

19 Ιανουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 19.01.2024)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο