Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
Συνέδρια-Διημερίδες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε πέντε(5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων, ως ακολούθως:

τηλέφωνο fax E-maile-mail
Νοσηλευτική Υπηρεσία  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, T.E, MSc 2313312265 2310861697 dnosyp@ippokratio.gr
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊστάμενος 1ου Νοσηλευτικού Τομέα ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε, MSc 2313312027 1tomeas@ippokratio.gr
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Π.Ε, MSc 2313312041 2tomeas@ippokratio.gr
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 3ου Νοσηλευτικού Τομέα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, Τ.Ε, MSc 2313312157 3tomeas@ippokratio.gr
4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 4ου Νοσηλευτικού Τομέα ΜΑΤΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Τ.Ε, MSc 2313312026 4tomeas@ippokratio.gr
5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 5ου Νοσηλευτικού Τομέα ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, Τ.Ε 2313312063 5tomeas@ippokratio.gr

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3485/Β/31.12.2012)

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης
και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1) Κατηγοριοποίηση Βαρύτητας Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3

2) Στοχοθεσία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και των επιμέρους Τμημάτων

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2020

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2019

3) Κανονισμός Διαχείρισης Αποκλειστικών Νοσοκόμων Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

4) Παράδοση & Μετακομιδή Νεκρού-Ενέργειες & Νοσηλευτικές Διαδικασίες

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ

5) Πρόληψη των Πτώσεων Ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” – Εισηγητική Έκθεση

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6) Σύνδεσμοι Λοιμώξεων – Κλινικοί Εκπαιδευτές – Έντυπα Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

7) Έντυπο Μηνιαίου Ελέγχου Διαδικασιών Λειτουργίας και Ασφάλειας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΥ

8) Πεπραγμένα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2022

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2020

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2019

9) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας – Γραφείο Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2020

10) Νοσηλευτικά Έντυπα ΟΔΙΠΥ – Ατομικός Φάκελος Ασθενούς

11) Πρωτόκολλο Διαχείρισης Περιοριστικού Κλινοστατισμού

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΟΣΤΑΤΙΣΜΟΥ

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

( Οργανόγραμμα σε .pdf )

1ος Νοσηλευτικός Τομέας  2ος Νοσηλευτικός Τομέας 3ος Νοσηλευτικός Τομέας 4ος Νοσηλευτικός Τομέας 5ος Νοσηλευτικός Τομέας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 Β΄Παθολογική Α΄Παθολογική (Α’ Covid – Πνευμονολογική) Νευροχειρουργική Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων & Μ.Α.Φ. Νοσηλευτική Υπηρεσία
2 Β΄Προπαιδευτική Παθολογική – Γ΄ Παιδοογκολογικό Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γραφείο Εκπαίδευσης & Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων
3 Β΄Προπαιδευτική Παθολογική – Β΄ Α΄Παιδιατρική Οφθαλμολογική Ε΄Χειρουργική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
4 Δ΄Παθολογική Γ΄Παιδιατρική ΩΡΛ Παιδοχειρουργική Παιδοψυχιατρικό
5 Β΄& Γ΄ Καρδιολογικές Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Ουρολογική Αναισθησιολογικό Αιμοδοσία
6 Στεφανιαία Μονάδα Β΄& Γ΄ Καρδιολογικών Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ Β΄& Γ΄Μαιευτικές / Γυναικολογικές & Νεογνά Χειρουργείο Ψυχιατρική (Γ’ Covid)
7 Νεφρολογική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΕΣΥ Θέσεις Β΄& Γ΄ Μαιευτικών / Γυναικολογικών & ΤΕΠ-Ε.Ι. Μ/Γ Αποστείρωση Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
8 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων & ΤΕΠ-Ε.Ι. Π/Δ Αίθουσα Τοκετών & Χειρουργείο Μ/Γ & Εμβρυομητρική Μονάδα Μεταφορείς Ασθενών & Βοηθοί Θαλάμου Ακτινολογικά Εργαστήρια
9 Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο Νευρολογική
10 Δερματολογική