Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) της Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί τις ακόλουθες τέσσερις (4) Πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020).

11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”

Κωδικός ΟΠΣ: 5071127
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810072
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 640.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ενός Δερματο-ογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματολογικών Νόσων». Ο εξοπλισμός καλύπτει τις ανάγκες διάγνωσης καθώς και θεραπείας διαφορετικών μορφών καρκίνου του δέρματος. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων:
• ‘Ενα (1) LASER Συνεστιακής Μικροσκοπίας
• ‘Ενας (1) Οπτικός Τομογράφος
• Ένας (1) Υπέρηχος Δέρματος και Λεμφαδένων
• ‘Ενας (1) Αυτόματος αναλυτής γονιδιώματος όγκων
• ‘Ενα (1) Σύστημα Ηλεκτροχημειοθεραπείας
• Μία (1) Χειρουργική τράπεζα
• Μία (1) Διαθερμία
• Δύο (2) Χειρουργικοί Προβολείς
• Δύο (2) Αναρροφήσεις
• Ένα (1) Αναισθησιολογικό μηχάνημα
• Ένας (1)Απινιδωτής
• Ένα (1) σετ Χειρουργικών Εργαλείων

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΙΞΗ7ΛΛ-4ΞΙ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5071127

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ.

Κωδικός ΟΠΣ: 5075935
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810097
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 495.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση εννέα (9) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών διάγνωσης του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος και των αναγκών διάγνωσης και θεραπείας παθήσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος. Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού για το Αγγειοχειρουργικό τμήμα, ενώ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα την προμήθεια:
• Μίας (1) επιδαπέδιας ιστοκινέτας
• Ενός (1) κρυοστάτη
• Δυο (2) αυτόματων μικροτόμων
• Ενός (1) μικροσκόπιου ανοσοφθορισμού
• Τριών (3) μικροσκόπιων αυτοπαρατήρησης
• Ενός (1) μηχανήματος αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων
• Ενός (1) αποκλειστικού κρυοστάτη με ανοσοφθορισμό.
• Μίας (1) βαθιάς κατάψυξης

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΙΞ57ΛΛ-ΔΣΦ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5075935

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου

Κωδικός ΟΠΣ: 5028307
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2018ΕΠ00810061
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 836.318,00

Η Πράξη «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» περιλαμβάνει την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:
• Δέκα (10) μόνιτορ ασθενούς
• Δέκα (10) θερμοκοιτίδες εντατικής νεογνών
• Μία(1) γ-κάμερα
• Δέκα πέντε (15) αναπνευστήρες ανηλίκων – ενηλίκων ΜΕΘ

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΕ5Χ7ΛΛ-Η9Ρ)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293) και Μαγοπούλου Άννα (Τηλ.: 2313312842)

Απόφαση-5028307

Κατηγορία:  
11 Μαρτίου 2024

Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ασθενών με COVID-19 στο ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Κωδικός ΟΠΣ: 5076710
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2021ΕΠ00810007
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.083.000,00

Η Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ασθενών με COVID-19 στο ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία για ασθενείς με covid-19:
Είκοσι (20) μόνιτορ.
• Δύο (2) αναλυτες αερίων αίματος.
• Δέκα (10) καρδιογράφοι.
• Πέντε (5) φορητοί αναπνευστήρες.
• Μία (1) συσκευή αυτόματης θωρακικής πίεσης.
• Ένας (1) υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης.
• Δύο (2) φορητοί υπερηχοτομογράφοι.
• Δέκα πέντε (15) συσκευές Βi-Pap.
• Δέκα πέντε (15) συσκευές Ηigh flow.
• Ένα (1) ακτινολογικό συγκρότημα.
• Ένας (1) αυτόματος εξαγωγέας νουκλεικών οξέων DNA / RNA.
• Εβδομήντα (70) αντλίες έγχυσης.
• Εκατόν εξήντα (160) ηλεκτροκίνητες κλίνες.
• Πέντε (5) μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών μη επεμβατικού αερισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΔΛΠ7ΛΛ-9Τ2)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τίτιλας Γεράσιμος (Τηλ.: 2313 312293)

Απόφαση-5076710

Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5075935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5075935

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810097

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 495.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Ψηφιακό φορητό ακτινοσκοπικό
2 Επιπέδια ιστοκινέτα
3 Κρυοστάτης
4 Αυτόματος μικροτόμος
5 Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού
6 Μικροσκόπιο αυτοπαρατήρησης
7 Μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων
8 Αποκλειστικός κρυοστάτης με ανοσοφθορισμό
9 Βαθιά κατάψυξη

102_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf

Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5071127

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810072

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 640.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 LASER ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ
2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
3 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΩΝ
5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
7 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
9 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
11 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
12 ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

71_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf

Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 2

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 2.150.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Αναισθησιολογικό μηχάνημα
2 Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών δυνατοτήτων
3 Νεογνικοί Αναπνευστήρες
4 Συσκευή NO (μονοξείδιου του αζώτου)
5 Χειρουργική τράπεζα γυναικολογική
6 Χειρουργική τράπεζα με μία αποσπώμενη επιφάνεια
7 Αναπνευστήρας παιδιατρικός
8 MRI αναισθησιολογικό για το τμήμα  μαγνητικού τομογράφου

3_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Κατηγορία:  
25 Φεβρουαρίου 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 1

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 3.790.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Κλίνες καρδιολογικής Μονάδας
2 Τηλεμετρία
3 Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικός 4D με διοισοφάγειο κεφαλή
4 Τομογραφία οπτικού νεύρου (OCT)
5 Οστική πυκνότητα
6 Σύστημα αγκίστρων για χειρουργικές επεμβάσεις στα Μ & Γ Χειρουργεία
7 Κεντρικός σταθμός με 8 μόνιτορ για τη ΜΕΘ Παίδων
8 Πλήρης Πύργος ΩΡΛ
9 Υπερηχοτομογράφος παίδων
10 Φορητό ακτινολογικό
11 Ουρολογικός υπέρηχος
12 Διπολική διαθερμία
13 Ακτινολογικός  υπερηχοτομογράφος 3D τεσσάρων κεφαλών
14 Γυναικολογικός Υπερηχοτομογράφος 3D
15 Θερμοκυκλοποιητής
16 Οδοντιατρική έδρα με ακτινολογικό και συνοδό εξοπλισμό
17 Laser Ndyag γυναικολογικό για τα Μ & Γ χειρουργεία
18 Χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ
19 Φορητοί αναπνευστήρες
20 Διπολικό σύστημα επεμβατικής υστεροσκόπησης
21 Ψηφιακό ακτινολογικό οροφής για το ΤΕΠ
22 Ψηφιακό ακτινοσκοπικό-ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο
23 Συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης-cardiohelp (ecmo)
24 Laser οφθαλμολογικό YAG
25 Φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος
26 Βαθιά κατάψυξη -80 (350lt)
27 Φορητός Υπερηχοτομογράφος νεογνών
28 Αντικατάσταση ενός συγκροτήματος μηχανημάτων στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα-κενού
29 Επιδαπέδιο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων για την κεντρική αποστείρωση
30 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης
31 Laser παραγωγής ακτινοβολίας μήκους κύματος 532/755/1064nm και 585/1064nm
32 Μηχάνημα pulsed dye – Nd Yag laser
33 Αυτόματος μικροτόμος
34 Ιστοκινέτα 120 δειγμάτων
35 Κρυοστάτης
36 Εργαστηριακό μικροσκόπιο φθορισμού με ψηφιακό σύστημα σύνθεσης πλακιδίων
37 Ηλεκτρομιογράφος με πρόκλητα δυναμικά
38 Βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος
39 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική
40 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Δ’ Παθολογική

28_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

Κατηγορία:  
13 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ. ΟΠΣ: 5070506, Υποέργο 14.

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με προσωπικό 76 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Οδηγίες_προς_Συνδικαιούχους_για_ΦΑ 2267-10.11.2020.pdf

Κατηγορία:  
13 Ιουνίου 2019

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5028307 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5028307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5028307

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΕΠ00810061

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 870.000 € με τον Φ.Π.Α.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:
• 10 μόνιτορ ασθενούς
• 10 θερμοκοιτίδες εντατικής νεογνών
• 1 γ-κάμερα
• 15 αναπνευστήρες ανηλίκων – ενηλίκων ΜΕΘ

ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ.pdf

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο