29 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 29-03-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

29 Μαρτίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (29-03-2024)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

29 Μαρτίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (29-03-2024)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

27 Μαρτίου 2024

49/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ELISA & ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ELISA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

49/2024 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια α) Ενός (1) Φωτόμετρου ELISA (CPV: 38433000- ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ) και β) Ενός (1) Πλυστικού Μηχανήατος ELISA (CPV: 38000000-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ , ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ ), για τις ανάγκες του Ανοσολογικού Τμήματος , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.700,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 15.748,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (αφορά 6.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. για ένα (1) φωτόμετρο και 6.700,00 χωρίς Φ.Π.Α. για ένα (1) πλυστικό μηχάνημα ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom7@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργοπούλου Γεωργία.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ορίζεται η 02.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

24PROC014479978 49-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
27 Μαρτίου 2024

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 128 τομών (με 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και 5 έτη συντήρησης με ανταλλακτικά)», (CPV 33115200-1)

06-21/03/2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  τη ∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 128 τομών (με 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και 5 έτη συντήρησης με ανταλλακτικά)», (CPV 33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT)), του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens, συνολικής π/υ δαπάνης 1.052.419,35 € χωρίς ΦΠΑ και 1.305.000,00 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη τιμή). Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών. Κωδικός διαβούλευσης: 2024DIAB27919.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ signed

Τεχνικές Προδιαγραφές Αξονικού 128 τομών

CER KIMDIS ΣΧΟΛΙΑ

Κατηγορία:  
26 Μαρτίου 2024

Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος BMS

Υπηρεσίες Συντήρησης BMS

Κατηγορία:  
22 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 22-03-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

22 Μαρτίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (22-03-2024)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

 

22 Μαρτίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (22-03-2024)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

21 Μαρτίου 2024

40/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Π/Υ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Διακήρυξη 40/2024 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Π/Υ άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της Αναβάθμισης του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»: α) Μετεγχειρητικής Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, Κλινικής Μεταμοσχεύσεων και ΜΕΘ Ενηλίκων π/υ 185.000 € με ΦΠΑ 24% και β) Α’ Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής & Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών π/υ 185.000 € με ΦΠΑ 24% (κωδ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 347140).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 30.04.2024 και ώρα 18:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 02.05.2024 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος: Σοφία Πασχαλίδου.

40_2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014455489

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 40_2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_espd-request-v2

espd-request-v2

Μετάβαση στο περιεχόμενο