14 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΟΥΝΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 14-06-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

14 Ιουνίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14-06-2024)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

 

14 Ιουνίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 14-06-2024)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

13 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 93/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 93/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΦΟΥΡΝΟΥ  CPV:39711361-7 Ηλεκτρικοί Φούρνοι), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)».

24PROC014935337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93_2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛ. ΦΟΥΡΝΟΥ

13 Ιουνίου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

13 Ιουνίου 2024

«Διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV:33141700-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 707.000,00 χωρίς ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 876.680,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ορθοπεδικού Υλικού» (CPV:33141700-7) όπως αυτές υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθμ.πρωτ.:26205/04-06-2024 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την  έπόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός διαβούλευσης: <<2024DIAB28494>>

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Πρόσκληση για 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για Ορθοπεδικό Υλικό (1)signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2)

Κατηγορία:  
12 Ιουνίου 2024

Ροόμετρα

Ροόμετρα

Κατηγορία:  
11 Ιουνίου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

10 Ιουνίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-04-2024 ΕΩΣ 30-04-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

10 Ιουνίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-04-2024 ΕΩΣ 15-04-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο