9 Ιουλίου 2024

107/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στους όρους του με αρ. διακ. 51/2021 Διεθνή, Ανοικτού, Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (135314) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 2.128,78€ χωρίς ΦΠΑ (2.639,69 με ΦΠΑ 24%) με τις παρακάτω εταιρίες, με τις οποίες είχε υπογράψει σύμβαση το Νοσοκομείο για την ανάθεση των υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2)» για έναν (1) χρόνο, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 60/2023 ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, και είναι και οι μοναδικές προσφέρουσες εταιρίες για τις εν λόγω συντηρήσεις ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, στους προηγούμενους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν από το Νοσοκομείο μας. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα (1) έτος ανέρχεται σε 26.854,41 χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 33.299,47€.

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1 ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 107-2024_24PROC015093850

ΕΕΕΣ 107-2024

ΕΕΕΣ 107-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Οικονομική Προσφορά 107-2024

9 Ιουλίου 2024

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο