Νέα και Ανακοινώσεις

27 Φεβρουαρίου 2024

25/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 23η/20-12-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 13ο) [ΑΔΑ: 96Σ469067-ΔΔΤ] και της υπ’ αριθ. 1116/06-02-2024 [ΑΔΑ: 9ΧΝΡ469067-ΗΝ9] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή   Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ««ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141114-2) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 295.897,13€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 13% διαμορφώνεται σε 334.363,76€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), με ΣΑ: 345896. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 03-04-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 25-2024_24PROC014329385 ΕΕΕΣ 25-2024 ΕΕΕΣ 25-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25-2024
27 Φεβρουαρίου 2024

35/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 35/2024 Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση-Έρευνα αγοράς, για την προμήθεια «Βρεφικών γαλάτων (CPV: 15894000-1)» για τις ανάγκες των νεογνολογικών και παιδιατρικών κλινικών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 4η Μαρτίου 2024 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία. 35-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1) sgnd ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
23 Φεβρουαρίου 2024

31/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.ΠΑ.ΔΙ.Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  31/23-02-2024   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE, ΑΦΜ 094297699, ΔΥΟ ΦΑΕ θεσσαλονίκης, Καθ.Ρωσσίδου 19, Τ.Κ.: 546 55, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2314 43 9750, email:ouroulis@cteam.gr, να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση της διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ και διασύνδεσης του ΟΠΣΥ με την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.ΠΑ.ΔΙ.Φ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 29-02-2024 και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία 24PROC014315560 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
23 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 23-02-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
23 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (23-02-2024)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)  
23 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (23-02-2024)

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ ΩΡΛ
22 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 29/2024 (ΑΔΑΜ 24PROC014307290) για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 24PROC014307290) για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες   Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών.   Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα   Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29_2024 24PROC014307290 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΣ 29_2024
21 Φεβρουαρίου 2024

28/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/15-02-2024 τακτική συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 11ο) [ΑΔΑ: ΨΙΑΡ469067-ΟΥ5] και της υπ’ αριθ. 1347/21-02-2024 [ΑΔΑ: ΨΟΝΝ469067-Χ30]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «α) ενός συστήματος επαγωγής και συλλογής ιδρώτα για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και β) ενός συστήματος μέτρησης ιόντων χλωρίου για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης (χλωριδόμετρο) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛ 28-2024_24PROC014299783 ΕΕΕΣ 28-2024  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ_28-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_28-2024 ΕΕΕΣ 28-2024  
20 Φεβρουαρίου 2024

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ CORAL

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ CORAL
Κατηγορία:  
20 Φεβρουαρίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20240220.pdf ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.pdf
Μετάβαση στο περιεχόμενο