Ενημερωτικό έντυπο για Ανασφάλιστους (Έγγραφο Διοικήτριας με ΘΕΜΑ: Πρόσβαση Ανασφάλιστων Πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Α3γ-ΓΠοικ-53790-15-7-2016 (ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Α3γ-ΓΠοικ-39364-31-5-2016 (ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.)

ΦΕΚ-908-Β-4-4-2016 (Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.)

ΦΕΚ-21-Α-21-2-2016 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Άρθρο 33  Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)