17 Μαΐου 2024

78/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 6ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350834) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ) CPV: 85146000-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρία ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1216/28-7-2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΔ11469067-6ΩΨ) και περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 98/2021 Διακήρυξη του Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (136729), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 43.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 53.568,00€, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

78-2024

ΕΕΕΣ 78-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡ_ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 78-2024_24PROC014773974

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

15 Μαΐου 2024

77/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <>

Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350574) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17-05-2024 ΩΡΑ: 10:30 πμ. ΑΡΜΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , EMAIL: epromithies@ippokratio.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ (1)signed

13 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:

« ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

10 Μαΐου 2024

62/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)

 ΜΙΑΣ (1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)  (CPV:38434540-3 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.500,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 26.660,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ΑΦΟΡΑ 11.500,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΜΙΑ 1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ  ΕΝΑΝ (1) ΘΑΛΑΜΟ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)  , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)»

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας,

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ορίζεται η 20.05.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr , αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργοπούλου Γεωργία.

 

 

_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

(1)SIGNEDΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

2 Μαΐου 2024

70/2024 ΔΙΑΠΡ/ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 70/2024

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ  350016) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.05.2024 έως 11.06.2024 με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.»

Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09-05-2024 , ώρα :  10.30π.μ.

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργοπούλου Γεωργία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_05_2024 ΕΩΣ 11_06_2024) SIGNED

ΕΕΕΣ_70_2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70-2024

 

 

 

 

1 Μαΐου 2024

66/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία GREEN SOLUTIONS E.E. και διακριτικό τίτλο GREEN SOLUTIONS, Νέα Κερδύλια Σερρών, ΑΦΜ: 099205737, Δ.Ο.Υ.: Σερρών, Τηλ.:2322033280, 6906631221 email: klogist@otenet.gr προκειμένου να καταθέσει προσφορά, για την ανάθεση της απομάκρυνσης των άχρηστων και προς ανακύκλωση στρωμάτων, πορτών του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την κάλυψη του ποσού των 20.000,00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 66/2024 είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (24PROC014709677).

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312284, Αρμόδιος υπάλληλος Μαρία Σιαμέτη.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 10η-05-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 10η-05-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

24PROC014709677 66-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

26 Απριλίου 2024

48/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 7η/08-03-2024 (θέμα 65ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 9Ν6Ξ469067-6ΛΠ) και της υπ’ αριθ. 1841/20-03-2024 [ΑΔΑ:9922469067-ΩΤΓ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ» (CPV 33170000-2 Αναισθησία και Ανάνηψη) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.535,56€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 67.624,10€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 163.606,68€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται σε 202.872,30€.

                 Αναλυτικότερα:

  • Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 54.535,56€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.  διαμορφώνεται σε 624,10€.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη 109.071,12€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.  διαμορφώνεται σε 135.248,20€.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη, συν ένα (1) επιπλέον έτος προαίρεσης, 163.606,68€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 202.872,30€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 06-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πρωινή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

ΕΕΕΣ espd-request-v2 (6)

ΕΕΕΣ espd-request-v2 (6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2024 ΑΝΤΑΛ_ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ_ΣΥΣΚΕΥΩΝ SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

26 Απριλίου 2024

63/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ’’ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 76.145,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 94.419,80€, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 8η/28.03.2024 συνεδρίασή του (θέμα 59ο) [ΑΔΑ: 94ΒΨ469067-ΠΙΣ) και της υπ’ αριθμ. 2316/17.04.2024 [ΑΔΑ: ΨΑΞΟ469067-ΛΕΣ] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ‘’ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ’’ (CPV:33141620-2) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.145,00€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 94.419,80€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενης της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 228.435,00€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 283.259,40€.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Σ.Α.:349152, η οποία είναι προσβάσιμη  από Παρασκευή 26-04-2024.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-05-2024 23:59:59 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 63-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

24 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 65/2024, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ 1ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο”
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την μοριακή ανίχνευση του παθογόνου ζυμομύκητα Candida auris, με συνοδό εξοπλισμό έναν αυτόματο φορητό αναλυτή που να υποστηρίζει μέθοδο ισοθερμικής ενίσχυσης (DNA/RNA),  (CPV 33696500-0), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) .

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη, για ένα έτος: 29.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 31.644,00 με Φ.Π.Α. 24 & 6%, (28.880,00 χωρίς Φ.Π.Α. και  30.528,00 με Φ.Π.Α. 6%  για τα τεστ ανίχνευσης   και 900,00 χωρίς Φ.Π.Α. και  1.116,00 με Φ.Π.Α. 24%  για τα υλικά συλλογής ).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ..65/2024  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ [24PROC014653278].
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣ 24-04-2024 24PROC014653278

ΤΕΧΝΙΚΕΣ CANDIDA

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

16 Απριλίου 2024

4/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ & NGS ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/08-03-2024 συνεδρίασή του (θέμα 66ο) [ΑΔΑ: 63ΕΔ469067-0ΓΓ] και της υπ’ αριθ. 1117/06-02-2024 [ΑΔΑ: 94Ι1469067-3Ρ6] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «Α: ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ με ταυτόχρονη παραχώρηση αντίστοιχων συνοδών εξοπλισμών, και Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗLA ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ NGS, με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33127000-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.475,00€ με ΦΠΑ 6% για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 460.950,00€ με Φ.Π.Α. 6% για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ΣΑ: 345659.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 22-05-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΚΥΤΤΑΡ ΡΟΗΣ & NGS_4-2024_24PROC014603386

ΕΕΕΣ 4-2024

Οικονομική Προσφορά_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_04-2024

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4-2024

ΕΕΕΣ 4-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο