27 Φεβρουαρίου 2024

25/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 23η/20-12-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 13ο) [ΑΔΑ: 96Σ469067-ΔΔΤ] και της υπ’ αριθ. 1116/06-02-2024 [ΑΔΑ: 9ΧΝΡ469067-ΗΝ9] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή   Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ««ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141114-2) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 295.897,13€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 13% διαμορφώνεται σε 334.363,76€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), με ΣΑ: 345896. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 03-04-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 25-2024_24PROC014329385 ΕΕΕΣ 25-2024 ΕΕΕΣ 25-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25-2024
27 Φεβρουαρίου 2024

35/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 35/2024 Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση-Έρευνα αγοράς, για την προμήθεια «Βρεφικών γαλάτων (CPV: 15894000-1)» για τις ανάγκες των νεογνολογικών και παιδιατρικών κλινικών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 4η Μαρτίου 2024 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία. 35-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1) sgnd ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
23 Φεβρουαρίου 2024

31/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.ΠΑ.ΔΙ.Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  31/23-02-2024   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE, ΑΦΜ 094297699, ΔΥΟ ΦΑΕ θεσσαλονίκης, Καθ.Ρωσσίδου 19, Τ.Κ.: 546 55, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2314 43 9750, email:ouroulis@cteam.gr, να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση της διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ και διασύνδεσης του ΟΠΣΥ με την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.ΠΑ.ΔΙ.Φ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 29-02-2024 και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία 24PROC014315560 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
22 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 29/2024 (ΑΔΑΜ 24PROC014307290) για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ 24PROC014307290) για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες   Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών.   Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα   Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29_2024 24PROC014307290 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΣ 29_2024
21 Φεβρουαρίου 2024

28/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/15-02-2024 τακτική συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 11ο) [ΑΔΑ: ΨΙΑΡ469067-ΟΥ5] και της υπ’ αριθ. 1347/21-02-2024 [ΑΔΑ: ΨΟΝΝ469067-Χ30]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «α) ενός συστήματος επαγωγής και συλλογής ιδρώτα για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. και β) ενός συστήματος μέτρησης ιόντων χλωρίου για διάγνωση Κυστικής Ίνωσης (χλωριδόμετρο) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛ 28-2024_24PROC014299783 ΕΕΕΣ 28-2024  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ_28-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_28-2024 ΕΕΕΣ 28-2024  
15 Φεβρουαρίου 2024

23/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΓΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV 33184100-4)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/11-01-2024 (θέμα 22ο) συνεδρίασή του [ΑΔΑ: 962Η469067-1ΣΚ] και της υπ’ αριθ. 1054/01-02-2024 [ΑΔΑ: ΨΡΘΦ469067-ΚΑΔ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΓΓΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV 33184100-4), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.460.098,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 2.919.170,41 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 7.380.294,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.13% και 24% διαμορφώνεται σε 8.757.511,23 €. Αναλυτικότερα: Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.460.098,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 2.919.170,41 €. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη 4.920.196,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 5.838.340,82 €. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη, συν ένα (1) επιπλέον έτος προαίρεσης 7.380.294,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% και 24% διαμορφώνεται σε 8.757.511,23 €). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 22-03-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ     ΕΕΕΣ 23-2024 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΕΕΣ 23-2024 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 23-2024_24PROC014272046 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ         
15 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 15/2024 για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.511,80€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.674,64€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα εννιά (9) μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 15/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.511,80€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.674,64€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα εννιά (9) μηνών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 15_2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24PROC014271459 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
13 Φεβρουαρίου 2024

17/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/11-01-2024 συνεδρίασή του (θέμα 20ο) [ΑΔΑ: 6ΜΔΛ469067-ΘΤΡ] και της υπ’ αριθ. 922/24-01-2024 [ΑΔΑ: ΨΦΙ8469067-Τ2Η] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή   Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι   Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (CPV 33168000-5), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 470.612,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 557.473,79 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 1.411.836,90€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.672.421,37€, με ΣΑ: 335256. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 13-03-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μεσημβρινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17-2024_24PROC014257293 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕΕΣ 17-2024 ΕΕΕΣ 17-2024
9 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 14/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 14/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει   Διαγωνιστική Διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 36.828,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες   Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών.   Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα   Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14_2024 (1)signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΣ 14_2024
8 Φεβρουαρίου 2024

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΜΧ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.539,20 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια δύο (2) τμχ, ηλεκτρονικού Παλινδρομητή σωληνίσκου ασκών αίματος, προϋπολο-γιζόμενης δαπάνης 6.080,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 7.539,20 €  με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.040,00€/ τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 24% η οποία με Φ.Π.Α. 24%, διαμορφώνεται σε 3.769,60€ / τεμ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την  23η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την26η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr. Η Πρόσκληση 26/2024 έχει αναρτηθεί στο  ΚΗΜΔΗΣ ( 24PROC014237151) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (2) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ26-2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
Μετάβαση στο περιεχόμενο