6 Ιουνίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 9η/04-04-2024 (θέμα 10ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 9ΡΓΘ469067-Ο1Κ), και της υπ’ αριθ. 2365/22-04-2024 [ΑΔΑ:614Τ469067-ΤΒΧ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141320-9)(33141310-9) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 240.800,16€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 298.592,21€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 722.400,48€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται σε 895.776,63€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ file (99)

espd-request-v2 (10)

espd-request-v2 (8)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Π

ΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4 Ιουνίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/2024, , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’ , ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 174.390,32 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 12η/22.05.2024 συνεδρίασή του (θέμα εκτ.1ο) [ΑΔΑ: 9ΦΗ9469067-1ΙΙ )και της υπάριθμ.:2968/31.05.2024 [ΑΔΑ: ΨΞΕΙ469067-Α99] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ‘‘ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’  (CPV 33692300-0), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.390,32 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 6%, 13% &24% διαμορφώνεται σε 189.208,55€,, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενης της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 523.170,96€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 567.625,65€.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Σ.Α.:352611, η οποία είναι προσβάσιμη  από Τρίτη 04.06.2024

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr

ΕΣΗΔΗΣ

 

ΤΡΙΤΗ

04-06-2024

ΤΡΙΤΗ

04-06-2024

ΤΡΙΤΗ

09-07-2024

23:59:59 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12-07-2024

14:00 μ.μ

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-07-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. Πληροφορίες Ε.Παπαδοπούλου τηλ.2313312284.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (1)signed

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 89-2024

3 Ιουνίου 2024

90/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΗΔΕΙΩΝ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπ΄ Αριθμ. 90/2024

για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 90_2024 (1)SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 90_2024

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30 Μαΐου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/2024

Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» (CPV: 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα) ετήσιας Π/Υ δαπάνης 1.999.801,29 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 2.416.864,52 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική Π/Υ δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 5.999.403,87 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 7.250.593,56 €.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) με Σ.Α.: 352381, προσβάσιμη  από την Πέμπτη 30-05-2024.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: Πέμπτη 04-07-2024 23:59:59.

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

87-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014852325

 

29 Μαΐου 2024

86/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 352448) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» (CPV 98315000-4) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρεία Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 01-03-2021 σύμβαση, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 109/2020 Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (102974) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 125.241,83€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 155.299,87€, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προκύπτει σύμφωνα με την από 30-11-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ 86-2024_24PROC014843785

ΕΕΕΣ 86-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ 86-2024

 

27 Μαΐου 2024

84/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 352287) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα ,ήτοι για το διάστημα από 12.06.2024 έως 11.07.2024 ,με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 163.403,00€ χωρίς ΦΠΑ (202.619,72€ με ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στην διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.g  A/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 352287

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  ΕΝΑΡΞΗ: 27-05-2024  ΚΑΙ  ΛΗΞΗ: 31-05-2024 ΩΡΑ 10:00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_06_2024 ΕΩΣ 11_07_2024)SIGNED

Υπόδειγμα Για Οικονομική Προσφορά

24 Μαΐου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 82/2024 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

Διαγωνιστική διαδικασία, με μειοδοτική δημοπρασία, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1400,00 € για μηνιαίο μίσθωμα, 16.800,00 € για ετήσιο μίσθωμα. (201.600,00 € για δώδεκα (12) έτη)

Η διακήρυξη θα διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ippokratio.gr, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr.-  ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 14η-06-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Υπηρεσίας.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

82_2024 (1) signed

17 Μαΐου 2024

78/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 6ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350834) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ) CPV: 85146000-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρία ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1216/28-7-2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΔ11469067-6ΩΨ) και περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 98/2021 Διακήρυξη του Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (136729), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 43.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 53.568,00€, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

78-2024

ΕΕΕΣ 78-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡ_ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 78-2024_24PROC014773974

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

15 Μαΐου 2024

77/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <>

Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350574) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 17-05-2024 ΩΡΑ: 10:30 πμ. ΑΡΜΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , EMAIL: epromithies@ippokratio.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ (1)signed

13 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:

« ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΨΨΕΤ46ΜΩΝ1-ΣΚ4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο