2 Φεβρουαρίου 2024

24/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 24/01-02-2024   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ  «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (CPV 79993100-2), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  14.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 17.360,00€. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 07-02-2024 και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία. 24-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θερμούδραυλικοι για 4 μηνες (1) SIGNED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24-2024 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24-2024
2 Φεβρουαρίου 2024

19/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

19/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ   Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 341270) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV: 72253200-5), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 235/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟ469067-947)   απόφασης  του Διοικητή του Νοσοκομείου,  με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της συντήρησης και υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας του Νοσοκομείου, με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 08-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις  08-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.   19-2024 ΗΛΕΚΤΡ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 19-2024 19-2024 Φυλλο Συμμόρφωσης 19-2024 ΕΕΕΣ    
30 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 20/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 20/2024. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού CISCO του Νοσοκομείου (CPV: 50312310-1 Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, π/υ δαπάνης 17.800,00€ χωρίς ΦΠΑ (8.900,00€/έτος), η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.072,00€ (11.036,00 €/έτος). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 20_2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_24PROC014191862 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
29 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 18/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 18/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Προκηρύσσει Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού (μεταφορά, τοποθέτηση και διάθεση του υγειονομικού υλικού) για την κάλυψη των αναγκών της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου, σε εξωτερικό συνεργάτη, με απασχολούμενο προσωπικό 2 ατόμων 7ωρης απασχόλησης, κατά την πρωινή βάρδια, από Δευτέρα έως Παρασκευή, (CPV: 98390000-3 -Λοιπές υπηρεσίες), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_24PROC014185924 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
26 Ιανουαρίου 2024

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ»

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 1η/11-01-2024 (θέμα 19ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΨΟΖ4469067-ΑΩ1) και της υπ’ αριθ. 814/18-01-2024 [ΑΔΑ:9Π11469067-ΜΒΡ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης  173.925,78€ πλέον Φ.Π.Α.., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 16-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 2024 ΚΗΜΔΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 24PROC014179279(1)signed ΕΕΕΣ 16 2024 ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΕΕΣ 16 2024 ΠΛΕΓΜΑΤ
26 Ιανουαρίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, «για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου (CPV 32546000-2-Εξοπλισμός ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000.00€, η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 86.800,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη)» Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. 299320. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 26-01-2024 12-02-2024 ώρα 18:00 13-02-2024 ώρα 13:00 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  είδους, ήτοι 1.400,00 ευρώ. Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 118-2023 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΘΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ espd-request-v2 (3)
22 Ιανουαρίου 2024

13/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13/2024   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΔΝΘ (CPV: 85312320-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: m.siameti@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Σιαμέτη. 13-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24PROC014151249 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13-2024 Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25
19 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 13/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 13/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΔΝΘ (CPV: 85312320-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Σιαμέτη. Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία «PUBLIC AUDIT SERVISES EE, προκειμένου να καταθέσει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 13-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_24PROC014151249 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25
16 Ιανουαρίου 2024

12/2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3ΜΗΝΟ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 12/2024 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 299253) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.301,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά). Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τις 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 24PROC014135164 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3ΜΗΝΟ 12-2024 ΕΕΕΣ 12-2024 Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/01/25
11 Ιανουαρίου 2024

10/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 10/2024 Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος» (CPV: 85146000-4), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου,  για τέσσερις (4) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε   35.712,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη) και τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αριθμ. διακ.98/2021 διαγωνισμού. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, email: prom1@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Αργύρη. 24PROC014112901 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 09/01/25
Μετάβαση στο περιεχόμενο