3 Ιουλίου 2024

Προμήθεια ΛΑΜΠΑΣ για το ΜΑΓΝΙΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

ΛΑΜΠΑ για ΜΑΓΝΙΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

Κατηγορία:  
3 Ιουλίου 2024

106/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ (12.07.2024 ΕΩΣ 11.08.2024)

 

                                                                                                                                                          106/2024 

                                                                                                             ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”

 

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 354610) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.07.2024 έως 11.08.2024 με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», A/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 354610

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα μήνα (1) μήνα ανέρχεται σε 163.402,00€  χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 202.618,48€   με ΦΠΑ 24%.

Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08-07-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 08-07-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106_2024_24PROC015052965

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 106-2024

espd_pdf

3 Ιουλίου 2024

Παραγγελία δίσκων για γυψοπρίονα

Παραγγελία δίσκων για γυψοπρίονα

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο