6 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6001521 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027

Θέμα: Κωδικός ΟΠΣ: 6001521
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2023ΕΠ00870036 και 2020ΕΠ00810053
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 5.315.355,20 €.

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 48 ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για διάφορες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου. Από αυτά, έντεκα (11) είδη προορίζονται για τους χώρους των χειρουργείων, εννέα (9) είδη σε Μονάδες Παίδων, Νεογνών, Καρδιολογική, έξι (6) είδη στο Ακτινολογικό, και είκοσι δύο (22) είδη σε διαφορές κλινικές του Νοσοκομείου, ώστε να υποστηρίξουν σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους όπως αρμόζει σε ένα τριτοβάθμιο και εκπαιδευτικό Νοσοκομείο.

Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

  • Για την πρωτοβάθμια υγεία:

o    Ενας (1) υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός 4D με διοισοφάγειο κεφαλή
o    Μία (1) τομογραφία οπτικού νεύρου (ΟCT)
o    Mία (1) οστική πυκνότητα
o    Ένας (1) πλήρης πύργος ΩΡΛ
o    Ένας (1) υπερηχοτομογράφος παίδων
o    Πέντε (5) φορητά ακτινολογικά
o    Ένας (1) ουρολογικός υπέρηχος
o    Ένας (1) ακτινολογικός υπερηχοτομογράφος 3D τεσσάρων κεφαλών
o    Δύο (2) γυναικολογικοί υπερηχοτομογράφοι 3D
o    Δύο (2) οδοντριατρικές έδρες με ακτινολογικό και συνοδό εξοπλισμό
o    Ένα (1) ψηφιακό ακτινολογικό οροφής για το ΤΕΠ
o    Ένα (1) ψηφιακό ακτινοσκοπικό – ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο
o    Ένας (1) φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος
o    Δύο (2) φορητοί υπερηχοτομογράφοι νεογνών

  • Για την δευτεροβάθμια υγεία:

o    Τέσσερα (4) αναισθησιολογικά μηχανήματα
o    Δύο (2) αναισθησιολογικά συγκροτήματα υψηλών δυνατοτήτων
o    Δέκα (10) κλίνες καρδιολογική μονάδας
o    Μία (1) τηλεμετρία
o    Τέσσερις (4) νεογνικοί αναπνευστήρες
o    Δύο (2) συσκευές ΝΟ (μονοξείδιο του αζώτου)
o    Τρείς (3) χειρουργικές γυναικολογικές τράπεζες
o    Δώδεκα (12) χειρουργικές τράπεζες με μία αποσπώμενη επιφάνεια
o    Ένα (1) σύστημα αγκίστρων για χειρουργικές επεμβάσεις στα Μ&Γ χειρουργεία
o    Οκτώ (8) παιδιατρικοί αναπνευστήρες
o    Ένας (1) κεντρικός σταθμός με οκτώ (8) μόνιτορ για την ΜΕΘ Παίδων
o    Τρείς (3) διπολικές διαθερμίες
o    Τρείς (3) θερμοκυκλοποιητές
o    Ένα (1) laser Ndyag γυναικολογικό για τα Μ&Γ χειρουργεία
o    Ένα (1) χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ
o    Τρείς (3) φορητοί αναπνευστήρες
o    Ένα (1) διπολικό σύστημα επεμβατικής υστεροσκόπησης
o    Μία (1) συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης cardiohelp (ecmo)
o    Ένα (1) laser οφθαλμολογικό YAG
o    Δύο (2) βαθιές κατάψυξες – 80 (350 lt)
o    Αντικατάσταση ενός (1) συγκροτήματος μηχανημάτων στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα-κενού
o    Δύο (2) επιδαπέδια πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων για την κεντρική αποστείρωση
o    Ένα (1) MRI αναισθησιολογικό για το τμήμα μαγνητικού τομογράφου
o    Ένα (1) σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης
o    Ένα (1) laser παραγωγής ακτινοβολίας μήκους κύματος 532/755/1064 nm και 585/1064 nm
o    Ένα (1) μηχάνημα pulsed dye – Nd Yag laser
o    Ένας (1) αυτόματος μικροτόμος
o    Μία (1) ιστοκινέτα 120 δειγμάτων
o    Ένας (1) κρυοστάτης
o    Ένα (1) εργαστηριακό μικροσκόπιο φθορισμού με ψηφιακό σύστημα σύνθεσης πλακιδίων
o    Ένας (1) ηλεκτρομιογράφος με πρόκλητα δυναμικά
o    Ένας (1) βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος
o    Ένας (1) ενδοσκοπικός πύργος για την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική
o    Ένας (1) ενδοσκοπικός πύργος για την Δ’ Παθολογική

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΕΛΡ7ΛΛ-0Υ8)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σοφία Πασχαλίδου (Τηλ.: 2313 312 232)

Απόφαση_6001521

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο