5 Ιουλίου 2024

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:89/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1328/04.07.2024 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου, [ΑΔΑ: 9ΜΕΝ469067-9Ψ6]

 Μ Ε Τ Α Θ Ε Τ Ε Ι

την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του με αριθμό διακήρυξης 89/2024 Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ‘ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’(CPV 33692300-0)’’, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.390,32 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 189.208,55 με Φ.Π.Α. 6%,13%&24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 352611, από Τρίτη 09-07-2024 και ώρα 23:59:59,για την Τετάρτη 24-07-2024 και ώρα 23:59:59, και

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  ορίζεται για ΤΗΝ Παρασκευή 26-07-2024 και ώρα 14:00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 89-2024 (1)signed (1)

5 Ιουλίου 2024

103/2024 Διακήρυξη για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός Αξονικού τομογράφου 128 τομών

103/2024 Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός Αξονικού τομογράφου 128 τομών για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκράτειο», στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “SIEMENS” (ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Α΄164/27-8-12), Π/Υ Δαπάνη: 1.305.000 € (συμπεριλαμβανομένου της πενταετούς συντήρησης και του ΦΠΑ), με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ: 354323.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία :  19-08-2024

Ημέρα :    ΔΕΥΤΕΡΑ         Ώρα :      23:59:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία :   22-08-2024

Ημέρα :     ΠΕΜΠΤΗ        Ώρα:      12:00

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_9ΦΔΔ469067-1Ρ6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 103_2024 24PROC015075521

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_2024

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

5 Ιουλίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 05-07-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

5 Ιουλίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-06-2024 ΕΩΣ 15-06-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

5 Ιουλίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05-07-2024)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

5 Ιουλίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 05-07-2024)

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΩΡΛ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο