Υπουργείο Υγείας
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (Ανατολικού, Κεντρικού, Δυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Χαλκιδικής)
Πρόεδρος: Σωτήρης Τσιλίκας
Γραμματεία: Παναγιώτα Κωνσταντίνου
Πληροφορίες: 2310-892835
Email: tepsy@ippokratio.gr
Εδρα: Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.κ. 54642

Με την υπ’ αριθμ. Α1β/ΓΠοικ.56131 της 23-07-15 απόφαση του Υπουργείου Υγείας συγχωνεύονται σε μια, οι τέσσερις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας: ΤΕΨΥ Ανατολικού, Κεντρικού, Δυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης, και ΤΕΨΥ Ν. Χαλκιδικής.

Συνολικός αριθμός μελών: 11.
Χρόνος λειτουργίας: 3 έτη.

Το έργο της ΤΕΨΥ συνοπτικά περιλαμβάνει:
α. Προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την Ψυχική Υγεία (Δομές, Λειτουργίες, Αγωγή Ψυχικής Υγείας, πρόληψη νόσου και υποτροπών, ενδο και εξωνοσοκομειακή θεραπεία, εκπαίδευση, έρευνα).
β. Παροχή άμεσων λύσεων σε τρέχοντα σχετικά αιτήματα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Η ΤΕΨΥ λογοδοτεί μόνον στον Υπουργό Υγείας και αποστέλλει τα πεπραγμένα της στο Υπουργείο ανά μήνα, εξάμηνο και έτος.