Γραφείο Έρευνας

email: qre-2@ippokratio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, ολοκληρωμένου σχεδιασμού των ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

ιγ. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιδ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Η εκπόνηση των διαδικασιών για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της τήρηση του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ιε. Η ευθύνη παρακολούθησης, σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Έγγραφα που αφορούν τα δικαιολογητικά κατάθεσης φακέλου κλινικής μελέτης :

τεπεσε-γε