ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:89/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”

103/2024 Διακήρυξη για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός Αξονικού τομογράφου 128 τομών
5 Ιουλίου 2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
8 Ιουλίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο