∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 128 τομών (με 2 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και 5 έτη συντήρησης με ανταλλακτικά)», (CPV 33115200-1)
27 Μαρτίου 2024
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (29-03-2024)
29 Μαρτίου 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο