29 Απριλίου 2024

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΆΦΟ

ΚΑΛΩΔΙΟ

Κατηγορία:  
29 Απριλίου 2024

Σύστημα μίξης οξυγόνου- ιατρικού αέρα για νεογνά

Σύστημα μίξης οξυγόνου- ιατρικού αέρα για νεογνά

Κατηγορία:  
26 Απριλίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 03 ΜΑΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 26-04-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 03 ΜΑΙΟΥ 2024

26 Απριλίου 2024

48/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την την 7η/08-03-2024 (θέμα 65ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 9Ν6Ξ469067-6ΛΠ) και της υπ’ αριθ. 1841/20-03-2024 [ΑΔΑ:9922469067-ΩΤΓ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ» (CPV 33170000-2 Αναισθησία και Ανάνηψη) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.535,56€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 67.624,10€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 163.606,68€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται σε 202.872,30€.

                 Αναλυτικότερα:

  • Ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 54.535,56€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.  διαμορφώνεται σε 624,10€.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη 109.071,12€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.  διαμορφώνεται σε 135.248,20€.
  • Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για δύο (2) έτη, συν ένα (1) επιπλέον έτος προαίρεσης, 163.606,68€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 202.872,30€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 06-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πρωινή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

ΕΕΕΣ espd-request-v2 (6)

ΕΕΕΣ espd-request-v2 (6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2024 ΑΝΤΑΛ_ΑΝΑΠΝΕΥΣΤ_ΣΥΣΚΕΥΩΝ SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

26 Απριλίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 26-04-2024)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

 

26 Απριλίου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 26-04-2024)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΙΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

26 Απριλίου 2024

63/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ’’ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 76.145,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 94.419,80€, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 8η/28.03.2024 συνεδρίασή του (θέμα 59ο) [ΑΔΑ: 94ΒΨ469067-ΠΙΣ) και της υπ’ αριθμ. 2316/17.04.2024 [ΑΔΑ: ΨΑΞΟ469067-ΛΕΣ] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ‘’ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ’’ (CPV:33141620-2) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.145,00€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 94.419,80€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενης της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 228.435,00€ άνευ Φ.Π.Α. η οποία με  Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 283.259,40€.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Σ.Α.:349152, η οποία είναι προσβάσιμη  από Παρασκευή 26-04-2024.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-05-2024 23:59:59 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 63-2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

25 Απριλίου 2024

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Κατηγορία:  
25 Απριλίου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-03-2024 ΕΩΣ 31-03-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

25 Απριλίου 2024

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο