16 Απριλίου 2024

4/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ & NGS ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/08-03-2024 συνεδρίασή του (θέμα 66ο) [ΑΔΑ: 63ΕΔ469067-0ΓΓ] και της υπ’ αριθ. 1117/06-02-2024 [ΑΔΑ: 94Ι1469067-3Ρ6] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «Α: ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ με ταυτόχρονη παραχώρηση αντίστοιχων συνοδών εξοπλισμών, και Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗLA ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ NGS, με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33127000-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.475,00€ με ΦΠΑ 6% για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 460.950,00€ με Φ.Π.Α. 6% για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ΣΑ: 345659.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 22-05-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΚΥΤΤΑΡ ΡΟΗΣ & NGS_4-2024_24PROC014603386

ΕΕΕΣ 4-2024

Οικονομική Προσφορά_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_04-2024

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4-2024

ΕΕΕΣ 4-2024

16 Απριλίου 2024

ΛΑΝΤΖΑ ΙΝΟΧ

ΛΑΝΤΖΑ ΙΝΟΧ

Κατηγορία:  
16 Απριλίου 2024

Καταγραφικό για τη γεννήτρια οξυγόνου

Καταγραφικό για τη γεννήτρια οξυγόνου

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο