10 Απριλίου 2024

56/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.724,00 € χωρίς ΦΠΑ και 7.097,76 € με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος: Σ. Πασχαλίδου.

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, προκειμένου να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο (CPV: 79417000-0), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

56_2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο