1 Απριλίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 21/2024

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (CPV 33111730-7) ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.027.315,19€  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.262.600,40€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2024. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 3.081.945,57€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13%  και με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 3.787.801,19€.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 338290

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 23:59:59

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Πληροφορίες

Γραφείο Προηθειών Ιωανννίδης Γεώργιος Τηλ.2313312229 mail:prom4@ippokratio.gr

ΠΕΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ρ723469067-0ΗΨ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

1 Απριλίου 2024

Επισκευή μειωτών β σταδίου

Επισκευή μειωτών β σταδίου

Κατηγορία:  
1 Απριλίου 2024

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο