24 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 65/2024, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ 1ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο”
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την μοριακή ανίχνευση του παθογόνου ζυμομύκητα Candida auris, με συνοδό εξοπλισμό έναν αυτόματο φορητό αναλυτή που να υποστηρίζει μέθοδο ισοθερμικής ενίσχυσης (DNA/RNA),  (CPV 33696500-0), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) .

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη, για ένα έτος: 29.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 31.644,00 με Φ.Π.Α. 24 & 6%, (28.880,00 χωρίς Φ.Π.Α. και  30.528,00 με Φ.Π.Α. 6%  για τα τεστ ανίχνευσης   και 900,00 χωρίς Φ.Π.Α. και  1.116,00 με Φ.Π.Α. 24%  για τα υλικά συλλογής ).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ..65/2024  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ [24PROC014653278].
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣ 24-04-2024 24PROC014653278

ΤΕΧΝΙΚΕΣ CANDIDA

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο