3 Απριλίου 2024

46/2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ

46/2024 

 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 347839) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.04.2024 έως 11.05.2024 με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», A/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 347839

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα μήνα (1) μήνα ανέρχεται σε 153.575,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 190.433,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 09-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

24PROC014522082 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 46-2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΕΕΣ 46-2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

3 Απριλίου 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Κατηγορία:  
3 Απριλίου 2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο