18 Απριλίου 2024

ΧΩΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΧΩΡΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Κατηγορία:  
18 Απριλίου 2024

Αντικατάσταση πολυκαρβουνικών panel στο δώμα του Κτηρίου Γ καθώς και συντήρηση, βαφή του μεταλλικού σκελετού στον οποίο εδράζονται

Λόγω των προβλημάτων στεγάνωσης που δημιουργούνται στα δύο αίθρια του Κτηρίου Γ, όσο και για την αναγκαιότητα προστασίας των εσωτερικών επιφανειών από όμβρια ύδατα, κρίνεται σκόπιμη η καθαίρεση των υφιστάμενων πολυεστερικών και η αντικατάστασή τους από πολυκαρβουνικά panel (Polycarbonate sheets) στο δώμα του Κτηρίου Γ.

Τα όμβρια ύδατα συσσωρεύονται στον 1ο όροφο του Κτηρίου, όπου βρίσκεται η Μ.Ε.Θ. Ιπποκράτειο.

Επίσης, κρίνεται αναγκαία η συντήρηση – βαφή του μεταλλικού σκελετού, στον οποίο θα εδράζονται.

Τα πολυκαρβουνικά φύλλα είναι εξαιρετικά ελαφριά και ανθεκτικά, έχουν μικρό βάρος, είναι ισχυρά και εύκαμπτα, έχουν διαφάνεια, καλή θερμική μόνωση και αντοχή στην κρούση, ιδανική ηχομόνωση και προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής :

(α) Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων πολυεστερικών.

(β) Υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα.

(γ) Προμήθεια και τοποθέτηση των panel από πολυκαρβουνικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης και στεγανοποίησής τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΩΝ

Πολυκαρβουνικά φύλλα, κυψελωτά, με διπλό τοίχωμα, με νευρώσεις, πάχους 16 mm .

Το χρώμα να είναι γαλακτούχο και να καλύπτεται από επίστρωση U.V. και στις δύο πλευρές.

Θα χρειαστούν διαιρούμενα προφίλ σύνδεσης, μεταλλικές ροδέλες στήριξης και κατάλληλες βίδες.

Η συντήρηση της μεταλλικής βάσης θα γίνει με υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί από τον εργολάβο, θα έχει όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για το έργο και θα έχει νόμιμο δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι που θ’ απασχοληθούν πρέπει να προσδένονται από σταθερό σημείο, για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, θα πρέπει να φορούν προστατευτικά κράνη.

Τα χρησιμοποιούμενα ατομικά μέσα προστασίας των εργαζομένων (ζώνες ασφαλείας, γιλέκα κ.λ.π.) πρέπει να είναι τα απολύτως κατάλληλα, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπόλογος έναντι του προσωπικού του και απολύτως υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα (ή ζημιά) θα συμβεί, γι’ αυτό και πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Έξοδα μεταφορών επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάδειξη του Αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφορές που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες εργασίες.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους (θα πιστοποιείται με κατάθεση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία, επί ποινή απόρριψης).

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη – καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί της.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, σε κλειστό φάκελο (ο οποίος θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας), έως και την Τετάρτη 24.04.2024 και ώρα 14.00 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά, στον κλειστό φάκελο, θα πρέπει να εμπεριέχεται, η οικονομική προσφορά, στην οποία θα είναι εμφανής η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ο αναλογών Φ.Π.Α. και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), καθώς και η τεχνική προσφορά, η οποία ν’ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η έρευνα αγοράς.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ετήσιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του έργου που ορίζονται με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

O  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

 

 

Τριανταφυλλίδης  Γεώργιος

 

Κατηγορία:  
18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

9ΩΗΦ469067-Π51

Μετάβαση στο περιεχόμενο