17 Μαΐου 2024

78/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 6ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 350834) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ) CPV: 85146000-4», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρία ΜΠΑΪΟΤΡΑΝΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1216/28-7-2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΔ11469067-6ΩΨ) και περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 98/2021 Διακήρυξη του Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (136729), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 43.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 53.568,00€, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

78-2024

ΕΕΕΣ 78-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡ_ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 78-2024_24PROC014773974

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

17 Μαΐου 2024

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ FORD TRANSIT

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ FORD TRANSIT

Κατηγορία:  
17 Μαΐου 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΨΕΦ0469067-ΙΔΨ

Μετάβαση στο περιεχόμενο