1 Μαΐου 2024

66/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία GREEN SOLUTIONS E.E. και διακριτικό τίτλο GREEN SOLUTIONS, Νέα Κερδύλια Σερρών, ΑΦΜ: 099205737, Δ.Ο.Υ.: Σερρών, Τηλ.:2322033280, 6906631221 email: klogist@otenet.gr προκειμένου να καταθέσει προσφορά, για την ανάθεση της απομάκρυνσης των άχρηστων και προς ανακύκλωση στρωμάτων, πορτών του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την κάλυψη του ποσού των 20.000,00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. 66/2024 είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (24PROC014709677).

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312284, Αρμόδιος υπάλληλος Μαρία Σιαμέτη.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 10η-05-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 10η-05-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

24PROC014709677 66-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο