27 Μαΐου 2024

84/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 352287) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα ,ήτοι για το διάστημα από 12.06.2024 έως 11.07.2024 ,με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 163.403,00€ χωρίς ΦΠΑ (202.619,72€ με ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στην διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.g  A/A συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 352287

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  ΕΝΑΡΞΗ: 27-05-2024  ΚΑΙ  ΛΗΞΗ: 31-05-2024 ΩΡΑ 10:00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_06_2024 ΕΩΣ 11_07_2024)SIGNED

Υπόδειγμα Για Οικονομική Προσφορά

27 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

27 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

27 Μαΐου 2024

Χρωματισμός και αποκατάσταση της πρόσοψης του Κτηρίου Γ

Χρωματισμός και αποκατάσταση της πρόσοψης του Κτηρίου Γ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο