2 Μαΐου 2024

70/2024 ΔΙΑΠΡ/ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 70/2024

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ  350016) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.05.2024 έως 11.06.2024 με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.»

Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09-05-2024 , ώρα :  10.30π.μ.

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργοπούλου Γεωργία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70 _2024 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_05_2024 ΕΩΣ 11_06_2024) SIGNED

ΕΕΕΣ_70_2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70-2024

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο