10 Μαΐου 2024

62/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)

 ΜΙΑΣ (1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)  (CPV:38434540-3 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.500,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 26.660,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ΑΦΟΡΑ 11.500,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΜΙΑ 1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΙ 10.000,00 ΕΥΡΩ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ  ΕΝΑΝ (1) ΘΑΛΑΜΟ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (LAMINAL FLOW)  , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)»

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας,

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ορίζεται η 20.05.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr , αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργοπούλου Γεωργία.

 

 

_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

(1)SIGNEDΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

10 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

10 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

10 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

10 Μαΐου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο