24 Μαΐου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2024 (ΕΝΗΜ. 24-05-2024)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2024

24 Μαΐου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 82/2024 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

Διαγωνιστική διαδικασία, με μειοδοτική δημοπρασία, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1400,00 € για μηνιαίο μίσθωμα, 16.800,00 € για ετήσιο μίσθωμα. (201.600,00 € για δώδεκα (12) έτη)

Η διακήρυξη θα διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ippokratio.gr, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr.-  ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδια υπάλληλος Σ. Πασχαλίδου.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 14η-06-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Υπηρεσίας.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

82_2024 (1) signed

24 Μαΐου 2024

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 15-03-2024

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

24 Μαΐου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-05-2024)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

 

24 Μαΐου 2024

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 24-05-2024)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

24 Μαΐου 2024

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜ.

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο