4 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

Κατηγορία:  
4 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 337.995,76€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 337.995,76€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ Νέος 2023_2023DIAB27005

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ νέος (1) SIGNED

 

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο