28 Σεπτεμβρίου 2023

144/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου (ΝΑΔΝΘ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€,για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 144/2023 στην εταιρία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., Βάκχου 28-30, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 999719035, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310517328, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών (CPV: 79211000-6), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 18.483,37 χωρίς Φ.Π.Α. και 22.920,00 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013491500 2023-09-28)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

144_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 144-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο