29 Αυγούστου 2023

129/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 129/2023

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Τραπεζών Αίματος» (CPV: 85146000-4), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου,  για τέσσερις (4) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε   35.712,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη) και τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αριθμ. διακ.98/2021 διαγωνισμού.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, email: prom1@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Αργύρη.

23PROC013317053 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 129-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

29 Αυγούστου 2023

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης

Κατηγορία:  
29 Αυγούστου 2023

Εγκατάσταση γραμμής data

Εγκατάσταση γραμμής data

Κατηγορία:  
28 Αυγούστου 2023

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2023

3ο Συνέδριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2023

14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ-Helexpo)

 

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  https://form.everestwebdeals.co/?form=1FAIpQLSdbr94V2p-xnbCuHFfMWLY8I1kaKyDaZ0rMX1cmSrpeBlaqEg

Poster

 

25 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 28.08.2023 ΕΩΣ 01.09.2023 (ΕΝΗΜ. 25.08.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

25 Αυγούστου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 25.08.2023)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

 

25 Αυγούστου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 25-08-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

25 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθ. 127/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 31.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για πέντε (5) μήνες

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 127/2023 στην εταιρεία SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΦΜ 094149709, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341, τηλ. 2106504100, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 31.000,00€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 25.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 31.000,00 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013299369 2023-08-25)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 05η-09-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 05η-09-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 127_2023

127_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23PROC013299369

ΦΣ 127_2023

24 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 126/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

23PROC013296832 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 126-2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1442/24-08-2023 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9Β6Ο469067-ΔΙΓ),

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση των υπηρεσιών που αφορούν σε «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» (CPV: 35111200-7), για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.129,04€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ/ έτος) η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 20.000,00€ (10.000€με Φ.Π.Α./ έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Κατάθεση κλειστών προσφορών έως 30 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Αποσφράγιση προσφορών στις 30 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

α/α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ

18 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 21.08.2023 ΕΩΣ 25.08.2023 (ΕΝΗΜ. 18.08.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο