29 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΒ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.pdf

29 Δεκεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29-12-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

29 Δεκεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29.12.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

29 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.01.2024 ΕΩΣ 05.01.2024 (ΕΝΗΜ. 29.12.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

28 Δεκεμβρίου 2023

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-12-2023 ΕΩΣ 15-12-2023

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 01-12-2023 ΕΩΣ 15-12-2023

21 Δεκεμβρίου 2023

159/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 159/2023

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/12-10-2023 (θέμα 33ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ:63ΕΖ469067-ΕΕΥ) και της υπ’ αριθμ. 5070/16-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΠΛ469067-3ΒΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τα έτη 2023, 2024 και 2025 και της υπ’ αριθμ. 53028/20-11-2023 (ΑΔΑ:9ΑΠ7ΟΡ1Ο-7ΑΞ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», CPV: 79417000-0, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 48.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  (24.000,00€/έτος), η οποία διαμορφώνεται σε 59.520,00 € με ΦΠΑ (29.760,00€/έτος), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αριθμ. διακ. 159/2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, στις 05-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 04-01-2024 και ώρα 18:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: https://nepps.eprocurement.gov.gr,

στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  284483.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 159_2023 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_23PROC014033323

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΓΠΘ469067-ΔΓ9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

21 Δεκεμβρίου 2023

Εργασία αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του χώρου του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και εκπόνηση διαγράμματος διαφυγής για τον εν λόγω χώρο

Εργασίες στον χώρο του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

Κατηγορία:  
18 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18.12.2023 ΕΩΣ 22.12.2023 (ΕΝΗΜ. 15.12.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[2023-12-15] (56845)Πρόσκληση για Μπλοκάκι 2 ειδικότητες (6ΓΨΙ469067-ΜΞΓ)

15 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 185/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΏΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.543,13€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 20η Δεκεμβίου 2023 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

185-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (1)signed

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 02/12/24

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο