31 Ιουλίου 2023

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος (CPV: 90524400-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 662.590,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος (CPV: 90524400-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 662.590,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 34902/27-07-2023 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

    Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ από 31.07.2023 έως 15.08.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

    Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

    Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

    Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό 23DIAB000026954 και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γραφ. Προμηθειών. (πληρ. κα ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ, τηλ.2313312284).

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ για ΑΠΟΒΛΗΤΑ (1)SIGNED

τεχνικες προδιαγραφες αποβλητα 2023 23DIAB000026954

Κατηγορία:  
31 Ιουλίου 2023

107/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-06) ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  107/2023

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 10η/06-07-2023 τακτική συνεδρίαση του (θέμα 41ο) [ΑΔΑ: ΨΧ3Ζ469067-Γ7Λ] και της υπ’ αριθ. 3483/07-07-2023 [ΑΔΑ:6ΘΑΩ469067-ΜΥΠ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-6)» για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 497.517,30€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 565.443,32€ για ένα (1) έτος και 995.034,60€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.130.886,64€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 07-09-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΕΞΑΚΡΙΒ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ_107-2023_23PROC013180702

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΕΞΑΚΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 107-20223 (1)SIGNED

Οικονομική Προσφορά_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_107-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_107-2023

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΕΞΑΚΡ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 107-20223

 

31 Ιουλίου 2023

68/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με αριθμό 68/2023
Ανάδειξης αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου να εκπονηθεί η
επιστημονική μελέτη της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ με τίτλο “Η επίδραση των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίου – γλυκόζης 2 στη διατήρηση
φλεβοκομβικού ρυθμού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένη
συστολική λειτουργία”, συνολικού προϋπολογισμού 37.170,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στα πλαίσια
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 7/8/2023, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

 

23PROC0013175783 ΑΔΑΜ ΕΡΕΥΝΑΣ 68_2023

Κατηγορία:  
28 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 31.07.2023 ΕΩΣ 04.08.2023 (ΕΝΗΜ. 28.07.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 31 ΕΩΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

28 Ιουλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28.07.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

28 Ιουλίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 28-07-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

26 Ιουλίου 2023

117/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 117/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΊΑ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 7.077,44€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/7/2023, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

117_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1)SIGNED

Κατηγορία:  
26 Ιουλίου 2023

Επισκευή κλιβάνου Tuttnauer

Επισκευή κλιβάνου Tuttnauer

Κατηγορία:  
25 Ιουλίου 2023

116/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απευθείας προμήθεια 3.000
τεμαχίων του είδους με κ.α. 7-1529010037 «Σεντόνια λευκά μη αποστειρωμένα από βαμβάκι 160χ240cm»
(CPV: 39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου) προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 22.580,65 € χωρίς ΦΠΑ και 28.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 31η-07-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31η-07-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00.

116_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1)SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

24 Ιουλίου 2023

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 26/07/2023  από 05:00 έως 10:00 δεν θα λειτουργεί το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, λόγω διακοπής ρεύματος στο κτίριο Διοίκησης.

εκ της Υποδιευθύνσεως Πληροφορικής

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο