29 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Κατηγορία:  
29 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία:  
29 Σεπτεμβρίου 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κατηγορία:  
29 Σεπτεμβρίου 2023

146/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1582/26-09-2023 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:6Χ99469067-ΣΒΣ) και της υπ’ αριθ. 4537/28-09-2023 (ΑΔΑ: 62ΒΣ469067-Σ2Β) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης – καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)» για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.200,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 183.768,00€ με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών, ήτοι 1.482,00 €.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένα (1) έτος από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03η-11-2023 και ώρα 18:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: https://nepps.eprocurement.gov.gr/, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 237423.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 07η-11-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2313 31 2232 (Σ. Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, https://www.ippokratio.gr/?cat=38, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146_2023 (1)SIGNED_23PROC013499464

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 146_2023 ΡΟ99469067-ΞΡ0

espd-request-v1

espd-request-v1

29 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 3/10/2023  από 8:00 έως 12:00, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στη διαδικτυακή σύνδεση  και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου (e-rantevou, ePromitheas  κα) λόγω εργασιών  του κεντρικού παρόχου (ΕΔΥΤΕ) .

 

Τμήμα Πληροφορικής

Κατηγορία:  
29 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02.10.2023 ΕΩΣ 06.10.2023 (ΕΝΗΜ. 29.09.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

29 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29.09.2023)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

29 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 29-09-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

28 Σεπτεμβρίου 2023

144/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου (ΝΑΔΝΘ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€,για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 144/2023 στην εταιρία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., Βάκχου 28-30, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 999719035, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310517328, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών (CPV: 79211000-6), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 18.483,37 χωρίς Φ.Π.Α. και 22.920,00 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013491500 2023-09-28)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

144_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 144-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2024

25 Σεπτεμβρίου 2023

102/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.250.316,96 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 6η/05-05-2023 (θέμα 23ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ψ475469067-Τ28) και της υπ’ αριθ. 3322/28-06-2023 (ΑΔΑ: 648Β469067-ΝΞ6) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV: 55322000-3), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.814.771,74 € χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 2.250.316,96 € με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η-10-2023 και ώρα 18:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 235120.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-09-2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, την 1η-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312232 Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

102_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)signed_23PROC013466813

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 102_2023_9ΘΔΟ469067-Ι6Δ

espd-request-v2

espd-request-v2

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Συμμόρφωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο