6 Σεπτεμβρίου 2023

105/2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 105/2023

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. διακήρυξης 78/2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.435,48€ χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 5.500,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

23PROC013362639 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 105-2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο