31 Οκτωβρίου 2023

162/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ (ΑΦΡΟΔΙΣΊΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΏΝ ΝΌΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ) (CPV 90911200-8) ΓΙΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΕΝΌΣ (1) ΜΉΝΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 251149) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.11.2023 έως 11.12.2023, με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», με απασχολούμενο προσωπικό 110 ατόμων συνολικών ωρών 3.405 (70 άτομα 8ωρης απασχόλησης και 40 άτομα 7ωρης απασχόλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 08-09-2022 σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31986/24-03-2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 2003, τεύχος Β’ της 28-03-2023), σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 92/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (104060) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 153.580,00€ χωρίς ΦΠΑ (190.439,20€ με ΦΠΑ 24%). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα μήνα (1) μήνα ανέρχεται σε 153.580,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 190.439,20€ με ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013676028 2023-10-31)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς ορίζεται η 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση της ηλεκτρονικής προσφοράς θα γίνει την 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_11_2023 ΕΩΣ 11_12_2023) 23PROC013676028

υπόδειγμα για οικονομική προσφορά

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (2)

30 Οκτωβρίου 2023

ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 158/2023 στην εταιρία COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E., Λεωφ. Κηφισίας 94-96, Μαρούσι, ΑΦΜ 094351703, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 210 8051730, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.836,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.756,64€ (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ)

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.836,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 4.756,64 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013670484 2023-10-30)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

158_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)SIGNED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

30 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

4.42 – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

27 Οκτωβρίου 2023

150/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 150/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.376,36€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 150-2023 ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ (1) SIGNED

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία:  
27 Οκτωβρίου 2023

167/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  167/27-10-2023

Για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» (CPV: 72610000-9), για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.661,30€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 9.500,00€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 31-10-2023 και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

23PROC013664134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 167-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

27 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-10-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αφορά ιατρό χειρουργό παίδων αναφέρουμε ότι:
Η διοίκηση του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, σε όλα τα επίπεδα. Εν προκειμένω, το ΦΕΚ με την απόφαση αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του ιατρού κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο στις 23/10/2023 και την επόμενη μέρα κοινοποιήθηκε και στον ιατρό. Ταυτόχρονα έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες διορισμού προσωρινού προϊσταμένου στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα.
Το πρόγραμμα χειρουργείου της εβδομάδας, ετοιμάζεται στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεπώς το όνομα του ιατρού ορθώς ήταν γραμμένο, αφού δεν ήταν ακόμα γνωστή η λύση της υπαλληλικής του σχέσης.
Λυπούμαστε πολύ που ένας ιατρός με εξαιρετική πορεία στην ειδικότητά του εδώ και 34 χρόνια στο Ιπποκράτειο, εν ενεργεία Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, με πρωτοπόρες τεχνικές στη χειρουργική παίδων, με αμέτρητες διακρίσεις και ευχαριστήριες επιστολές γονιών από όλη την Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2022 ως αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών, γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης για λόγους μικροπολιτικής.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Κατηγορία:  
27 Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΛ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΑΝΑΡΤΗΣΗ – 25-10-2023_ΩΡΛ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΘΕΣΗ ΕΒ.pdf

25 Οκτωβρίου 2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία:  
25 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-10-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, εορτάζοντας ένα χρόνο από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος Μαστού της Κλινικής και του εξειδικευμένου ιατρείου για την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων του μαστού, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης, με συγκινητικά μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα τη «Σωστή πρόληψη του καρκίνου του μαστού και τις τεχνικές αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή».

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ανοιχτές τις θύρες του Αμφιθεάτρου «Πάνος Μεταξάς» προς το ευρύ κοινό ώστε να γνωρίσει την ύπαρξη και προσφορά της οργανωμένης και καθολικής πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, που επιτελείται από την Β´ΠΡΧ Κλινική, στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Η χρονική συγκυρία δεν ήταν τυχαία, αφού ο μήνας Οκτώβριος αποτελεί μήνα αφιερωμένο από τον ΠΟΥ στο συγκεκριμένο είδος καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το νεοσύστατο Τμήμα Μαστού, έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 200 ασθενείς!

Οι τρεις ομιλήτριες ήταν ενδελεχείς και κατανοητές και καθήλωσαν το ακροατήριο. Η πρώτη ομιλήτρια κα. Δέσποινα Κομνηνού MD, PhD, CNS-Καθηγήτρια Διατροφολογίας και Επιστημονική Συνεργάτης της Β´ΠΡΧ, ανέπτυξε το θέμα της σχέσεως του καρκίνου και της διατροφής αναφερόμενη στην αποκατάσταση και διατήρηση των χαμένων ισορροπιών του οργανισμού. Η δεύτερη ομιλήτρια κα. Άννα Σαχουλίδου-Χειρουργός Μαστού και ακαδημαϊκή υπότροφος της Β´ΠΡΧ, αναφέρθηκε στις πτυχές της σωστής πρόληψης στον καρκίνο του μαστού. Η τρίτη και τελευταία ομιλήτρια κα. Ευτέρπη Δεμίρη- Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, και Διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ ανέπτυξε τις τεχνικές αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή.

Χαιρετισμό απηύθυναν λαμπρύνοντας με την παρουσία τους και προσδίδοντας κύρος στην εκδήλωση, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης, όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης. Ο Κοσμήτορας της Σχολής, αναφέρθηκε με εύστοχες αναφορές σε επιδημιολογικά στοιχεία στον καρκίνο του μαστού και στην πρόληψή του. Ο Πρόεδρος της Ιατρικής εκθείασε το έργο της Κλινικής, ενώ πρότεινε τρόπους ενημέρωσης του κοινού για το έργο της Κλινικής. Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε η Πρόεδρος του Άλματος Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης κυρία Δερεκενάρη Κυριακούλα, η οποία μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική εμπειρία της από τη νόσο και αναφερόμενη στο κοινοφελές έργο του συλλόγου.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου «ΓΝΘ Ιπποκράτειο», μέσω του Διοικητή κ. Νικολάου Αντωνάκη, του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Γεωργίου Ταρασίδη και της Αναπληρώτριας Διοικήτριας κυρίας Αλεξάνδρας Τιτοπούλου, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και δήλωσαν δια του χαιρετισμού τους, αλλά και εμπράκτως την αμέριστη συμπαράσταση τους στο έργο της Β´ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ.

…Γιατί τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα…..και η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΩΗ.…..

ΕΚ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΤ 25-10-23 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Κατηγορία:  
25 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10os-2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10os-2023

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο