13 Σεπτεμβρίου 2023

Σύστημα επικοινωνίας της ασύρματης καταγραφής ψυγείων φαρμάκων

Σύστημα επικοινωνίας και ασύρματης καταγραφής ψυγείων φαρμάκων

Κατηγορία:  
13 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία:  
13 Σεπτεμβρίου 2023

142 / 2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ MALDI BIOTYPER SIRIUS /1 ΕΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
διεξάγει
Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΕΣΗΔΗΣ (με Σ.Α.: 227161) για την  προμήθεια:    
«αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων, ταυτοποίησης μικροβίων για ένα έτος (CPV:33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων),  που θα διενεργηθούν στο μηχάνημα φασματομετρίας μάζας MALDI BIOTYPER SIRIUS, που προμηθεύτηκε το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείο μας σε συνέχεια της υπάριθμ.71/2023 σύμβαση, μεταξύ της 4ης ΥΠΕ και της εταιρείας ELTA 90MGR,  στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με την εταιρία ELTA 90 MGR,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 66.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.6% & 24% διαμορφώνεται σε 73.434,24€.

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έναρξη 13.09.2023   Λήξη:27.09.2023 
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  02.10.203 ΏΡΑ 11.00π.μ.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών , Ευθυμία Παπαδοπούλου, 2313312284

142-2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 23AWRD013399260

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 .xml

13 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΨΒ6Ψ469067-ΦΟΞ

Μετάβαση στο περιεχόμενο