12 Σεπτεμβρίου 2023

28/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνους Δημοσιου Ανοικτου Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου Π/Υ ανω των οριων για την Προμηθεια Και Εγκατασταση Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμου για τις αναγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατειο Προϋπολογισθεισα Δαπανη: 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 24%)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ), με αριθμ. διακ. 28/2023.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με κωδικό Πράξης: 5031668, κωδικό ΣΑ: Ε2751 και κωδικό Εναρίθμου στο ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510033.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 229160

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12-09-2023.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 17η-10-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, την 20η-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312232 Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_9ΘΟ4469067-Υ58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28_2023 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5_23PROC013390656

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28_2023

espd-request-v2 final

espd-request-v2 final

Μετάβαση στο περιεχόμενο