15 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18.09.2023 ΕΩΣ 22.09.2023 (ΕΝΗΜ. 15.09.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15 Σεπτεμβρίου 2023

128/2023 Ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 231233) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με την εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 189.125,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στις 234.515,94 ευρώ, σύμφωνα με την από 24-05-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση του διαγωνισμού με αριθ. διακ. 69/2023 για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0), και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.684,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στις 10.768,16 ευρώ, σύμφωνα με την από 24-05-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση του διαγωνισμού με αριθ. διακ. 69/2023 για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών διαμορφώνεται στο ποσό των 197.809,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ το οποίο με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στις 245.284,10 ευρώ.

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 223PROC013417005 2023-09-15)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς ορίζεται η 20η-09-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 20η-09-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ 23PROC013417005

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (1)

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 128-2023

15 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 15.09.2023)

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (2)

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

 

15 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 15-09-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

15 Σεπτεμβρίου 2023

135/2023 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, παρ. 2 β’ και γ’, για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης και διαχείρισης συμβάντων σε 24ωρη βάση (24Χ7) στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου, (CPV: 72315100-7 – Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων)», για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 35.340,00€, με την εταιρία SPACE HELLAS A.E., με τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 238/27-01-2023 [ΑΔΑ:9ΨΛΒ469067-9ΓΜ] Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείο.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΣΤ & ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7_23PROC013413535

Ενημέρωση SPACE για καταθ προσφ ΥΠΗΡ ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7 (1)signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΦ 1538 ΜΕΤΑΘ ΗΜΕΡ ΠΡΟΣΦ για ΥΠΗΡ ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ_ΨΩΠΞ469067-Β2Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο