25 Σεπτεμβρίου 2023

102/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.250.316,96 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 6η/05-05-2023 (θέμα 23ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ψ475469067-Τ28) και της υπ’ αριθ. 3322/28-06-2023 (ΑΔΑ: 648Β469067-ΝΞ6) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV: 55322000-3), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.814.771,74 € χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 2.250.316,96 € με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η-10-2023 και ώρα 18:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 235120.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-09-2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, την 1η-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312232 Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

102_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)signed_23PROC013466813

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 102_2023_9ΘΔΟ469067-Ι6Δ

espd-request-v2

espd-request-v2

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Συμμόρφωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο