20 Σεπτεμβρίου 2023

137/2023 Ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6) για διάστημα πέντε (5) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), για διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι για το διάστημα από 28-09-2023 έως 27-02-2024, με την εταιρεία SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και τον δ.τ. “SPACE HELLAS”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 217/24-01-2023 [ΑΔΑ: 94ΛΩ469067-Θ22] Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 4.950,00€ χωρίς ΦΠΑ (6.138,00€ με ΦΠΑ 24%).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τους πέντε (5) μήνες ανέρχεται σε 24.750,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 30.690,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013440836 2023-09-20)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 25η-09-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 25η-09-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 137_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ON SITE 5 ΜΗΝΕΣ 23PROC013440836

ΦΣ 137_2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ SPACE ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)signed

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/9/2024

20 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

Κατηγορία:  
Μετάβαση στο περιεχόμενο