8 Σεπτεμβρίου 2023

140/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL FORTIGATE 500E ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια Λογισμικού (CPV : 48732000-8, Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων), για Ανανέωση Υπηρεσιών Firewall Fortigate 500Ε, δύο (2) τεμάχια, για το έτος 2024, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 12.903,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 16.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (23PROC013378570) 

 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 22η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 140-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL 23PROC013378570

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 140-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 140-2023

8 Σεπτεμβρίου 2023

02/2023 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (cpv 90911200-8)- συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6)- απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV 90921000-9),για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  2/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 9η /15-6-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 19ο ) (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ469067-ΕΨΓ) αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (cpv 90911200-8)- συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6)- απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV 90921000-9),και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4294/06.09.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΑΦ469067-ΧΧΤ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου,

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (cpv 90911200-8)- συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6)- απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV 90921000-9),για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 4.953.632,52€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 6.142.504,32€ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.476.816,26€ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται σε 3.071.252,16 με Φ.Π.Α.), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  13-10-2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από τη  Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σ.α.  191153.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  07.09.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2_2023 [Ψ8ΟΦ469067-Τ9Λ]

23PROC013374004 διακηρυξη 2_2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 11.09.2023 ΕΩΣ 15.09.2023 (ΕΝΗΜ. 08.09.2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

8 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 08.09.2023)

ΧΜΤΑ- Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΧΜΤΑ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΜΤΑ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

8 Σεπτεμβρίου 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΕΝΗΜ. 08-09-2023)

ΩΡΛ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Β΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ

Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΘ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΘ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΘ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο